Menu
received 561269434351759
MNEC BANNER 539x451 ANTAG 01
Facebook ProactiveLinkedin ProactiveGoogle Plus Proactive
Τηλέφωνο: 2810 360814
Email: info [at] proactive.com.gr

Μέτρο 16 «Συνεργασία»

Υπομέτρο 16.1 – 16.2: « Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της Γεωργίας»

ΔΡΑΣΗ 1:  « Ίδρυση (δυνητικών) επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της Γεωργία»

ΔΡΑΣΗ 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της Γεωργία»

 

Σκοπός

Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων.

Δικαιούχοι

Επιχειρησιακές Ομάδες ( Ε.Ο.) οι οποίες είναι σχήματα συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας.

Τα μέλη της Ε.Ο. δύναται να διαθέτουν οποιαδήποτε νομική μορφή (όπως, ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Κοιν.ΣΕπ.).

Δράσεις

Το Υπομέτρο 16.1 – 16.2 στηρίζει δράσεις σχετικές με:

•    Την παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας τροφίμων που απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες.
•    Τη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων.
•    Την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής παραγωγής για την παραγωγή ζωοτροφών.
•    Την ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και τη συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (όπως τροφές πλούσιες σε   Ω3, φυσικά ακόρεστα, χαμηλών θερμίδων) ή παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες.
•    Την καλύτερη ενσωμάτωση στη τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας.
•    Καινοτόμες και συνεργατικές πρακτικές για την παραγωγή και χρήση ζωοτροφών.
•    Νέες μέθοδοι και πρακτικές για την ευζωία και προστασία των παραγωγικών ζώων.
•    Δημιουργία νέων προϊόντων γάλακτος και κρέατος.
•    Χρήση νέας τεχνολογίας και συστημάτων πληροφορικής για την παρακολούθηση και διαχείριση του ζωϊκού κεφαλαίου και του μικροκλίματος της κτηνοτροφικής μονάδας.
 
Προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά οι Ε.Ο.
 

Οι Ε.Ο. θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα:

•    Να απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο (2) μέλη, από τα οποία τουλάχιστον το ένα (1) μέλος να δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας.
•    Να δραστηριοποιούνται  σε θέματα που αφορούν στο γεωργικό / κτηνοτροφικό τομέα (παραγωγή & εμπορία γεωργικών / κτηνοτροφικών προϊόντων) και στον τομέα των τροφίμων,       εφόσον το μεταποιούμενο προϊόν /προϊόντα αποτελούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης
•    Στην περίπτωση της διακρατικής συνεργασίας το/α μέλος/η που δραστηριοποιείται/ούνται σε θέματα που αφορούν στο γεωργικό / κτηνοτροφικό τομέα και στο τομέα των τροφίμων να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια.
•    Να προσδιορίζουν το μέλος εκείνο που θα είναι ο επικεφαλής εταίρος της Επιχειρησιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας, ο οποίος και θα είναι ο Συντονιστής Φορέας του έργου της Ε.Ο.
•    Ο Συντονιστής Φορέας είναι ο κοινός εκπρόσωπος των μελών που συμπράττουν για την υλοποίηση του έργου και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείρισή του. Με απόφαση του Συντονιστή Φορέα ορίζεται ο Συντονιστής του έργου (φυσικό πρόσωπο), ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη υποβολής της αίτησης στήριξης καθώς και κάθε επικοινωνία με τον ΕΦΔ για οτιδήποτε απαιτηθεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
•    Να περιγράφουν την υποχρεωτική δράση διάδοσης των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου σε εθνικό επίπεδο μέσω του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του δικτύου της ΕΣΚ.

Επιμέρους μέλη της Ε.Ο.

•    Μεμονωμένοι παραγωγοί (επαγγελματίες γεωργοί) ή αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση (π.χ. αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, κτλ.) η οποία θα έχει εναρμονίσει τη λειτουργία της σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

•    Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες έχουν συσταθεί νομίμως και λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, κτλ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή σε κράτος – μέλος της Ε.Ε.

•    Ερευνητικοί Οργανισμοί, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, - Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

•    Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί, όπως τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος .

•    Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα.

•    Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα.

*Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή (Innovation Broker) για τη διευκόλυνση της εξεύρεσης εταίρων για την ανάπτυξη των μορφών συνεργασίας.

Επιλέξιμες δαπάνες

Το ποσό στήριξης της Δράσης 1 δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη.

Το ποσό στήριξης της Δράσης 2 συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες είναι:

•    Δαπάνες για το κόστος μίσθωσης καθώς και το κόστος χρήσης μηχανημάτων, εδαφών και λοιπών παγίων που διαθέτουν τα μέλη της Ε.Ο. για την ανάπτυξη – πιλοτική δοκιμή της  καινοτόμου προσέγγισης του έργου. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες απόσβεσης των παγίων στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.

•    Δαπάνες προσωπικού (έως το 50% του προϋπολογισμού)  που σχετίζονται αποκλειστικά με την πιλοτική λειτουργία και λοιπές δραστηριότητες που αφορούν στην υλοποίηση του έργου και αποτελούν την ομάδα έργου.

•    Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου (έως το 10% του προϋπολογισμού)  είναι οι δαπάνες που αφορούν στη δημιουργία ιστοσελίδας, εντύπου, διοργάνωση ημερίδων, δαπάνες δημοσιεύσεων, συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις, έξοδα ταξιδίων των μελών της Ε.Ο. (έξοδα μετακίνησης, διαμονής και αποζημίωσης) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και το κόστος μεταφράσεων.


•    Δαπάνες αναλωσίμων (κόστος υλικών, εφοδίων, πιλοτική εγκατάσταση και άλλων συναφών ειδών) (έως το 15% του προϋπολογισμού)    που σχετίζονται αποκλειστικά με την υλοποίηση και την κατασκευή του πιλοτικού έργου με την προϋπόθεση ότι δεν αποτελεί πάγια εγκατάσταση ή βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή άλλων παγίων που διαθέτει μέλος της Ε.Ο. Η πιλοτική εγκατάσταση έχει χαρακτήρα προσωρινής κατασκευής και δεν αποτελεί παραγωγική εγκατάσταση. Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείου.

•    Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή / ελεγκτή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ ή εταιρείας Ορκωτών Λογιστών για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (δαπανών) του έργου.


•    Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες, οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου και πραγματοποιούνται σε ευθεία συσχέτιση με τις άμεσες δαπάνες του έργου.

•    Επενδυτικές δαπάνες για τις περιπτώσεις υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 (Υπομέτρο 4.1 & Υπομέτρο 4.2.1), βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων, δικτυοκηπίων, αγορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και ειδικότερα εξοπλισμού ζωικής και φυτικής παραγωγής (εκτός των αυτοκινούμενων μηχανημάτων), εξοπλισμού ο οποίος ενσωματώνεται στα θερμοκήπια όπως θέρμανση, συστήματα άρδευσης, αγορά και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Βαθμολογούμενα Κριτήρια

•    Δραστηριοποίηση της Ε.Ο. σε συναφή έργα του αγροδιατροφικού τομέα.
•    Συμπληρωματικότητα των ρόλων και των γνώσεων των μελών της Ε.Ο.
•    Αντιπροσωπευτικότητα της Ε.Ο.
•    Σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα και τεκμηρίωση της πρότασης.
•    Ευκολία υλοποίησης της πρότασης στην πράξη και το αντίστοιχο κόστος, η βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας που προκύπτει από αυτήν.
•    Η συμβολή του Γεωργικού προϊόντος στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία.
•    Συμβολή του προϊόντος στις Εξαγωγές.

Δημόσια Χρηματοδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη για το Υπομέτρο 16.1 – 16.2  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.». και  ανέρχεται:

•    Για τη Δράση 1 σε 1.361.666 €
•    Για τη Δράση 2 σε 45.138.334 €

Προϋπολογισμός

Υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου συνεργασίας που αφορά:

 

Δράση 1

 

Δράση 2

 

Σύνολο (€)

Διοικητική Περιφέρεια ή Τοπικός Χαρακτήρας 5.000 145.000 150.000
Σύνολο της Χώρας 5.000 295.000 300.000
Διακρατική Συνεργασία 5.000 445.000 450.000

*Η αποπληρωμή της Δράσης 1 θα πραγματοποιείται, κατ΄αποκοπή αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης της εν λόγω Δράσης.

**Η αποπληρωμή της Δράσης 2, η οποία αφορά στο πιλοτικό έργο, θα πραγματοποιείται εφόσον πιστοποιηθεί η ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Διάρκεια υλοποίησης

Ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου έως την 31η Αυγούστου 2023

Ποσοστό χρηματοδότησης

Χρηματοδότηση Επιχειρησιακής Ομάδας (Ε.Ο.) : 100%

* Σε περίπτωση δαπανών που σχετίζονται με παραγωγική επένδυση του Μέτρου 4 (Υπομέτρο 4.1 & Υπομέτρο 4.2.1), η χρηματοδότηση προσαυξάνεται σε ποσοστό 20%

Περίοδος Υποβολής

Δράση 1: 6/6/2018 έως 3/9/2018

Δράση 2: θα ανακοινωθεί

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας ή κατεβάστε το ενημερωτικό πατώντας εδώ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 2810-360814, 2810-231510

Fax.: 2810-360772

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μπουνάκης Νίκος, Αγογλωσσάκης Νίκος, Λάμαρη Κατερίνα

Prev Next

24-12-2018

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

  Σκοπός - Στόχος Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Προϋπολογισμός της δράσης 400 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χώρας Δικαιούχοι Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας• να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»• να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής...

Read more

24-12-2018

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

  Στόχος Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:- στο λιανικό εμπόριο- στην παροχή υπηρεσιών εστίασης- την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας  προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Read more

13-06-2018

Μέτρο 16 «Συνεργασία»

Υπομέτρο 16.1 – 16.2: « Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της Γεωργίας» ΔΡΑΣΗ 1:  « Ίδρυση (δυνητικών) επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της Γεωργία» ΔΡΑΣΗ 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της Γεωργία»   Σκοπός Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων.

Read more

05-06-2018

Πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Μεσαίων Επιχειρήσεων»

                Σκοπός Βασικός στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από επενδύσεις σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό και υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Read more

05-06-2018

Πρόγραμμα «Ψηφιακό Άλμα»

  Σκοπός Βασικός στόχος της δράσης είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Δικαιούχοι Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:•    έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017•    διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Read more

28-11-2017

Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

  Σκοπός Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Read more

23-11-2017

Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

            Σκοπός  Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες σε διεθνείς εκθέσεις. ΔικαιούχοιΠολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:⦁ έχουν κλείσει τουλάχιστον µία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάµηνης διάρκειας⦁ διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυµούν να προωθήσουν µέσω της συµµετοχής τους στις εµπορικές εκθέσεις  ⦁ παράγουν/µεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά  αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου...

Read more

13-06-2017

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

   Σκοπός Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων,για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Read more

30-08-2016

Δράση "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ"

Σκοπός Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων. Δικαιούχοι Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί. Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τρείς παρεμβάσεις: I. Έρευνα και...

Read more

19-07-2016

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (4399/2016)

Σκοπός Κεντρικοί στόχοι του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι: η επενδυτική επανεκκίνηση, ιδιαίτερα μέσω της επανεκβιομηχάνισης της χώρας σε κατευθύνσεις υποσχόμενες άμεσα και σταθερά αποτελέσματα η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης λιγότερο ευνοημένων περιοχών η υποβοήθηση, οριοθέτηση και καθοδήγηση της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας σε χωρικό και κλαδικό επίπεδο η αύξηση της απασχόλησης με τη στήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, που απασχολούν ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να αναστραφεί η τάση φυγής ιδίως των νέων επιστημόνων. Δικαιούχοι Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων, υφισταμένων ή υπό σύσταση. Κλάδοι δραστηριότητας Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των...

Read more

Proactive A.E.

Μας εμπιστεύτηκαν

  • Georgioudaki
  • Rouvas
  • Zaharioudakis
  • Liokarpi
  • Douloufakis
  • Paterianakis
  • ASM

Newsletter

Όνομα & Επίθετο (*)

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Email (*)

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Facebook ProactiveLinkedin ProactiveGoogle Plus Proactive
Τηλ.: 2810 360814
Email: info [at] proactive.com.gr

 

Proactive AE