Menu
received 561269434351759
MNEC BANNER 539x451 ANTAG 01
Facebook ProactiveLinkedin ProactiveGoogle Plus Proactive
Τηλέφωνο: 2810 360814
Email: info [at] proactive.com.gr

Εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2015 το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με την απόφαση C(2015)917 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από την ολοκλήρωση εντατικών και χρονοβόρων διαπραγματεύσεων. 

Η δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 5,8 δις € δημόσια δαπάνη (4,7 δις € κοινοτικής συμμετοχής), που μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 7 δις ευρώ.
Στο νέο ΠΑΑ ενσωματώνονται οι βασικές αρχές για την αγροτική ανάπτυξη, και συγκεκριμένα η οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης ως δομικό στοιχείο της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια, η αύξηση ή/και διατήρηση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και η κοινωνική συνοχή.
Τα μέτρα και οι δράσεις του νέου Προγράμματος δομούνται γύρω από τις έξι βασικές προτεραιότητες. Ειδικότερα:

 • την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στο γεωργικό τομέα με κατανομή του 6,2% κοινοτικής συμμετοχής, ήτοι 292 εκ. €
 • την ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς επίσης την προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και την βιώσιμη διαχείριση των δασών με κατανομή του 15,11% των κοινοτικών πόρων του ΠΑΑ 2014-2020, ήτοι 713 εκ. €
 • την προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων με κατανομή του 7,4%, ήτοι 347,7 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής
 • την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με την γεωργία και τη δασοπονία στην οποία αφιερώνεται το 38,7%, ήτοι 1.825 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής
 • την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, τη στήριξη του προσανατολισμού προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανθεκτικότητα των τομέων της γεωργίας, των τροφίμων και των δασών στην κλιματική αλλαγή με την κατανομή του 19,01%, ήτοι 897 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής, και τέλος,
 • την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές με το 12,4%, ήτοι 584,3 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής

Με το σύνολο των προγραμματισμένων παρεμβάσεων στο νέο ΠΑΑ:

 • ενσωματώθηκε η πολιτική στόχευση για ενθάρρυνση των Νέων Μέτρων που αφορούν στην κατάρτιση και εκπαίδευση, την καινοτομία, τη συνεργασία και τη δικτύωση, τις ομάδες παραγωγών, την ενίσχυση πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων, τα start up ΜΜΕ επιχειρήσεων εκτός γεωργικού τομέα και τις υποστηρικτικές δομές παροχής συμβουλών στους παραγωγούς.
 • διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής και προστέθηκαν δράσεις σε μέτρα για το Περιβάλλον και τη Κλιματική Αλλαγή (άνω του 30% των πόρων θα κατευθυνθεί σε δράσεις φιλοπεριβαλλοντικές και δράσεις διαχείρισης κινδύνων για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) αλλά και σε επενδυτικά μέτρα (ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις) με έμφαση στην εξοικονόμηση ύδατος και τις ΑΠΕ.
 • δόθηκε έμφαση στη Συμπληρωματικότητα και τις Συνέργειες πχ. πολυτομεακό και πολυταμειακό LEADER, συνέργειες με λοιπά διαρθρωτικά ταμεία, με Πυλώνα Ι της ΚΑΠ, κλπ.
 • αποτυπώθηκε η πολιτική βούληση για διεύρυνση της συνεργασίας και περαιτέρω αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων στις ελληνικές Περιφέρειες (οι πόροι που θα εκχωρηθούν ανέρχονται στο 37% του ΠΑΑ).
 
Πηγή : www.minagric.gr/
Prev Next

03-11-2017

Τα αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ για την ίδρυση και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

    Το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Οικονομίας και ανάπτυξης αναμένεται να προκυρησει ένα «πακέτο» προγραμμάτων που στοχεύουν στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας, μέσα από την υποστήριξη υφιστάμενων αλλά και υπό ίδρυση επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας.Τα προγράμματα αυτά, που εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), αναμένεται να κινητοποιήσουν επενδυτικά έργα σημαντικού ύψους. Ήδη, η προγραμματισμένη δημόσια χρηματοδότηση των δράσεων αυτών προσεγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ αν ληφθεί υπ’ όψιν και η ιδιωτική συμμετοχή, εκτιμάται ότι το ύψος των επενδύσεων που θα προκύψουν θα ανέρχονται σε μερικά δισ. ευρώ. 

Read more

24-04-2017

Αναβάθμιση Εταιρειών Franchising

  Σκοπός Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Η στήριξη των επιχειρήσεων που είναι ήδη ενταγμένες σε δίκτυα θα επιφέρει σημαντικά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία καθώς το franchising εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Δικαιούχοι Δικαιούχοι των Πράξεων θα είναι οι επιχειρήσεις franchising που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους  τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων (Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τουρισμός, ΤΠΕ, Υλικά/ Κατασκευές, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υγεία/ Φάρμακα).

Read more

16-02-2016

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020    Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού οι προκηρύξεις των νέων δράσεων του  ΕΣΠΑ 2014-2020.      Οι 4 νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν στην ενίσχυση: Των μικρομεσαίων υφιστάμενων επιχειρήσεων Των υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων Της νεοφυούς επιχειρηματικότητας Των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης     Δικαιούχοι είναι είτε άνεργοι πτυχιούχοι που επιθυμούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, είτε υφιστάμενες επιχειρήσεις.    Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με το πρόγραμμα και   η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αρχίσει από τις 8/3/2016.     Πατώντας στους παρακάτω υπερσυνδέσμους, μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα:  1.     Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  2.     Ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων...

Read more

22-01-2016

Χαμηλές προσδοκίες για την οικονομία, μέτρια αποτελεσματικότητα του ΕΣΠΑ σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΣΜΑ για το τελευταίο τρίμηνο του 2015

Τι εκτιμούν δύο στους τρεις συμβούλους μάνατζμεντ.   Συνεχίστηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2015 η βελτίωση των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ για τα βασικά μεγέθη της οικονομίας, δηλαδή τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, το ποσοστό ανεργίας, τις ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, τις εξαγωγές και, τέλος, τον ρυθμό μεταβολής των τιμών.   Η βελτίωση αυτή είχε καταγραφεί και το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο πρέπει να υπογραμμισθεί ότι έπειτα από σύγκριση του δείκτη GMCCI - Οικονομική Συγκυρία μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του 2015 και του αντιστοίχου του 2014 προκύπτει σαφής επιδείνωση των προσδοκιών. Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης GMCCI έχει καταρτιστεί από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ).   Η ανοδική...

Read more

23-12-2015

Εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2015 το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με την απόφαση C(2015)917 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από την ολοκλήρωση εντατικών και χρονοβόρων διαπραγματεύσεων.  Η δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 5,8 δις € δημόσια δαπάνη (4,7 δις € κοινοτικής συμμετοχής), που μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 7 δις ευρώ.Στο νέο ΠΑΑ ενσωματώνονται οι βασικές αρχές για την αγροτική ανάπτυξη, και συγκεκριμένα η οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης ως δομικό στοιχείο της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια...

Read more

30-10-2015

Δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ ανακοινώθηκαν και θα υλοποιηθούν με σειρά προτεραιότητας

Τα δύο νέα προγράμματα που ανακοινώθηκαν αφορούν: 1) Επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από ανέργους από 1/1/2014 έως 31/8/2015. Η επιχορήγηση θα φτάνει έως το ποσό των 10.000 €. 2) Επιχειρήσεις οι οποίες από 1/1/2015 έως 31/8/2015 αύξησαν τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν και τους παρέχεται επιχορήγηση 18 € τη μέρα για κάθε νέο εργαζόμενο.   1ο πρόγραμμα: Επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από ανέργους. Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι πρώην εγγεγραμμένοι άνεργοι που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως και 31.08.2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα. Προϋποθέσεις συμμετοχής για ένταξη στο πρόγραμμα: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει...

Read more

14-10-2015

Πανευρωπαϊκό συνέδριο Feaco 2015: Σχεδιάζοντας ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την Ευρώπη: Ο ρόλος των συμβούλων μάνατζμεντ

  Το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Feaco διοργανώνεται από τον ΣΕΣΜΑ και θα πραγματοποιηθεί στις 15 & 16 Οκτωβρίου 2015 στο αμφιθέατρο του Μεγάρου Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας (Αιόλου 82-84, Αθήνα). Το συνέδριο έχει θέμα: "Σχεδιάζοντας ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την Ευρώπη: Ο Ρόλος των Συμβούλων Μάνατζμεντ" Για περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο και το πρόγραμμα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.sesma.gr/conference2015.  

Read more

Proactive A.E.

Μας εμπιστεύτηκαν

 • Georgioudaki
 • Liokarpi
 • Zaharioudakis
 • Paterianakis
 • Douloufakis
 • ASM
 • Rouvas

Newsletter

Όνομα & Επίθετο (*)

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Email (*)

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Facebook ProactiveLinkedin ProactiveGoogle Plus Proactive
Τηλ.: 2810 360814
Email: info [at] proactive.com.gr

 

Proactive AE