Menu
ΕΣΠΑ 2014-2020
Facebook ProactiveLinkedin ProactiveGoogle Plus Proactive
Τηλέφωνο: 2810 360814
Email: info [at] proactive.com.gr

4.2.1 Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

 

  

Σκοπός

Tο εν λόγω Μέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Στόχοι του Μέτρου είναι:

 α) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ανωτέρω προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή,

 β) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,

γ) η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 ενισχύονται: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις.

Υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή κοινωνίας,  εταιρείας αστικού δικαίου, κοινοπραξίας.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Ενισχυόμενοι τομείς δραστηριότητας για τη δράση 4.2.1 είναι:

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, β) Γάλα, γ) Αυγά, δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα, ε) Ζωοτροφές, στ) Δημητριακά, ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), η) Οίνος, θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί, ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων), ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά, ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό, ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων

 • Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων
 • Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος
 • Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.
 • Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα.
 • Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%, μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών για επιχειρήσεις, οι μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/ 26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ.
 • Όι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι ενισχυόμενες δαπάνες της Δράσης 4.2.1 αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για τις εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %.

β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

γ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.

δ) Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:

 1. Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). Ενδεικτικά αναφέρονται:
  •  φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου
  •  ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης
  •  βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γη
  •  ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων
  •  οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν. (ΕΚ) 1069/2009 & Καν. (ΕΚ) 142/2011), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.

 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής επιδοτούνται μόνο οχήματα που θα εγκριθούν για τη μεταφορά (Ζωικών Υποπροϊόντων) ΖΥΠ κατηγορίας 1 που οι ιδιοκτήτες τους θα αναλάβουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν τα νεκρά ζώα από εκτροφές που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή κάλυψης για την οποία θα δεσμευτούν, προκειμένου να τα διαχειριστούν στην επιχείρησή τους. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

ii. Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

ε) Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κλπ) τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει.

στ) Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).

ζ) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

η) Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Προϋπολογισμός

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι τα ακόλουθα:

    Δράση

Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός

 Ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός

  4.2.1

   600.000 €

       5.000.000 €

 

Ποσοστό επιχορήγησης

Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.1 για την Κρήτη φτάνει στο 50%.

Το ποσοστό μπορεί να προσαυξηθεί άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1

Περίοδος υποβολής

Από 16/05/2017 έως 18/08/2017

Δικαιολογητικά για την έκδοση Απόφασης Ένταξης

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ένταξης στο Μέτρο, ο εν δυνάμει δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών τα κάτωθι:

 • Αντίγραφο κίνησης (extrait) του τραπεζικού λογαριασμού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά για την υλοποίηση της επένδυσης από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο δικαιούχος έχει κατατεθειμένα τα ίδια κεφάλαια, βάσει επιλέξιμου χρηματοδοτικού σχήματος, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της επένδυσης και για τα οποία έχει βαθμολογηθεί. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει προβεί σε έναρξη εργασιών μετά την κατάθεση της αίτησης στήριξης και πριν τη λήψη της απόφασης οριστικής έγκρισης, πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρει το ύψος των εξοφλημένων τιμολογίων που αντιστοιχούν στις υλοποιηθείσες δαπάνες και προσκομίζει το extrait για το υπόλοιπο του ποσού των προβλεπόμενων ιδίων κεφαλαίων. Ο δικαιούχος οφείλει να έχει καταναλώσει τα ίδια κεφάλαια κατά προτεραιότητα και να συμπεριλάβει το σύνολο των αντίστοιχων τιμολογίων στο αίτημα πρώτης πληρωμής που υποβάλει.
 • Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο δικαιούχος χρησιμοποιεί για την υλοποίηση κεφάλαια προέλευσης εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομισθεί μαζί με το αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού και τραπεζική βεβαίωση από την οποία θα αποδεικνύεται ότι τα κεφάλαια εξωτερικού που θα αποτελέσουν ίδια κεφάλαια της επένδυσης έχουν παραμείνει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού για τουλάχιστον ένα έτος.
 • Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης του οικοπέδου και των εγκαταστάσεων που θα υλοποιηθεί η επένδυση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης του οριστικού πίνακα των αποτελεσμάτων αξιολόγησης καθώς και του πιστοποιητικού μεταγραφής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της εταιρίας μας ή να κατεβάσετε το ενημερωτικό κάνοντας κλικ εδώ. Μπορείτε να κατεβάσετε  τον κατάλογο των δικαιολογητικών κάνοντας κλικ εδώ.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 2810-360814, 2810-231510

Fax.: 2810-360772

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μπουνάκης Νίκος, Αγογλωσσάκης Νίκος, Λάμαρη Κατερίνα

 

 

 

Prev Next

04-09-2017

Η Proactive Α.Ε. χορηγός στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών

  Η Proactive Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι χορηγός στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών που φέτος θα πραγματοποιηθεί στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) από τις 7 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2017. Το θέμα στο οποίο είναι αφιερωμένο το συνέδριο που τελεί υπό την αιγίδα της προεδρίας της Δημοκρατίας , είναι η ελαιοκομία και η προβατοτροφία ως δυο πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Proactive A.E., Νίκος Μπουνάκης, θα είναι ομιλητής κατά την 2η ημέρα στο συνέδριο, με θέμα: «Ελληνική Αγροτική Οικονομία: Από την κρίση στην Ανάπτυξη. Υφιστάμενη Κατάσταση, Προβλήματα Προϋποθέσεις και Προοπτικές Ανάπτυξης» {gallery}24o{/gallery} Το αναλυτικό θεματολόγιο του συνεδρίου θα το βρείτε στο παρακάτω link   Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 2810-360814, 2810-231510 Fax.:...

Read more

20-07-2017

Σεμινάριο με θέμα: «Άρδευση των ελαιοδέντρων»

   "Η αύξηση του εισοδήματος του ελαιοπαραγωγού δεν θα έρθει μόνο από την αύξηση της τιμής του ελαιολάδου. Είναι απαραίτητη και η μείωση του κόστους παραγωγής με παράλληλη αύξηση της στρεμματικής απόδοσης. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά είναι απαραίτητη η ενημέρωση των παραγωγών για νέες καλλιεργητικές τεχνικές καθώς και η ορθολογική χρήση πόρων όπως το Νερό."   Η εταιρεία «ProactiveΑ.Ε.-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» σε συνεργασεία με τις ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ, ΟΕΦ Α.Σ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ και ΟΕΦ Α.Σ. ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ στο πλαίσιο της δράσης «Γiii1. Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης παραγωγών στον αγρό» του προγράμματος εργασίας Καν. (ΕΕ) 611/2014 & 615/2104 για την περίοδο 2015-2018- διοργάνωσαν σεμινάρια με θέμα: «Άρδευση ελαιοδέντρων»...

Read more

04-07-2017

Συμμετοχή της «Proactive Α.Ε.» στην ημερίδα με θέμα «Το νέο Νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των ελαιουργείων»

  Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που διοργάνωσαν ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ελαιουργείων (ΠΑ.Σ.ΕΛ.) και ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ελαιουργείων Ν. Χανίων με θέμα «Το νέο Νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των ελαιουργείων». Η ημερίδα διεξήχθη τη Δευτέρα 3 Ιουλίου στα Χανιά. Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Επιστημονικοί φορείς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τομέα του ελαιολάδου. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν:   Στρατής Ζαφείρης,  Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Γιάννης Μπακάλης, Γεωπόνος, Ειδικός Συνεργάτης Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας Κωνσταντίνος Χαρτζουλάκης, MSc, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΛΓΟ, Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου Χανίων Μιχάλης Χαιρετάκης, Ελαιουργός, Πρόεδρος Συλλόγου Χανίων Νίκος Μπουνάκης, MSc, MBA, Διευθύνων Σύμβουλος Proactive A.E Παναγιώτης Καραγιάννης...

Read more

06-06-2017

Δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Proactive ΑΕ- Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Νίκου Μπουνάκη στο Κινεζικό Πρακτορείο Ειδήσεων για το Ελληνικό Ελαιόλαδο.

Δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Proactive ΑΕ- Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Νίκου Μπουνάκη στο Κινεζικό Πρακτορείο Ειδήσεων για το Ελληνικό Ελαιόλαδο.   ATHENS, April 3 (Xinhua) -- For the seventh year running, more than 100 producers from across Greece gathered here this weekend to promote the nutritional value of Greece's traditional "liquid gold," and exchange views on the challenges of production in times of crisis, innovation, and future prospects. Under the auspices of the agriculture and food ministry, cultivators displayed a rich variety of olives and olive oil and offered lectures on olive-related knowledges, while 40 chefs prepared traditional recipes from regions based on the...

Read more

30-05-2017

Συνέντευξη του Διευθύνοντα Συμβούλου της Proactive A.E.-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Νίκου Μπουνάκη, στον Δημοσιογράφο Νίκο Φιλιππίδη στο περιοδικό Agricola της Καθημερινής.

    Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων είναι ένας τομέας με μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Σύμφωνα με εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων, η ζήτηση για τα αγροτικά προϊόντα αναμένεται να αυξηθεί κατά 60% έως το 2050, ως αποτέλεσμα της αύξησης του πληθυσμού αλλά και των αλλαγών στα διατροφικά πρότυπα. Για να κερδίσει η Ελληνική Αγροτική οικονομία μεγαλύτερο  μερίδιο σε μια όλο και διευρυνόμενη  αγορά χρειάζεται  Στρατηγικός σχεδιασμός και Αλλαγή νοοτροπίας.        {gallery count=0 width=200 height=117 counter=1}agricola.30.5.2017{/gallery}

Read more

02-05-2017

4.2.1 Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

     Σκοπός Tο εν λόγω Μέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Στόχοι του Μέτρου είναι:  α) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ανωτέρω προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή,  β) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, γ) η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας Δικαιούχοι Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 ενισχύονται: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας Εξαιρούνται...

Read more

28-04-2017

Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης παραγωγών στον αγρό σε περιοχές των Νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/04/2017             Στη διάρκεια του 3ου έτους υλοποίησης του προγράμματος εργασίας του Καν. (ΕΕ) 611/2014 για την περίοδο 2015-2018, έχει προγραμματιστεί μια σειρά πρακτικών εκπαιδευτικών συναντήσεων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο οι οποίες θα καλύψουν όλο το φάσμα των καλλιεργητικών τεχνικών στη καλλιέργεια της ελιάς.                 Οι εκπαιδεύσεις θα υλοποιηθούν από την εταιρεία Proactive Α.Ε - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σε περιοχές των Νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, στο πλαίσιο της Δράσης «Γ.iii.1 Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης παραγωγών στον αγρό» βάσει του προγράμματος εργασίας του Καν. (ΕΕ) 611/2014, για την περίοδο 2015-2018. Σκοπός της δράσης «Γ.iii.1 Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης παραγωγών στον αγρό»...

Read more

05-04-2017

Πρόγραμμα Προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών 2017-2018

  Αναπτύξτε τις πωλήσεις στις αγορές του εξωτερικού με την βοήθεια του προγράμματος "Προώθηση οίνων σε χώρες τρίτων χωρών" 2017-2018 1. Δικαιούχοι          Δικαιούχοι του μέτρου είναι επιχειρήσεις (ιδιωτικές, συνεταιριστικές), καθώς και επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις ή δημόσιοι οργανισμοί. Οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή διαθεσιμότητα προϊόντων, τόσο από ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη, ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίηση της ζήτησης της αγοράς μακροπρόθεσμα μετά την εργασία προώθησης (τουλάχιστον 300 hl).   2. Επιλέξιμα προϊόντα: Οίνοι με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Οίνοι με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Ποικιλιακοί οίνοι.   3. Χρηματοδοτικό σχήμα Κοινοτική συμμετοχή: 50% Εθνική συμμετοχή: 30% Ιδία συμμετοχή: 20%   4. Επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση Καταχωρίσεις στο γενικό και εξειδικευμένο...

Read more

05-04-2017

Συμμετοχή της Proactive Α.Ε. στο 7ο Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Proactiveστο 7ο Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου που πραγματοποιήθηκε από 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο Φεστιβάλ συμμετείχαν επιχειρήσεις που ασχολούνται με την επιτραπέζια Ελιά και το Ελαιόλαδο από όλη την Ελλάδα. Τιμώμενη περιφέρεια ήταν η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Οι τυποποιητές που συμμετείχαν στο Φεστιβάλ είχαν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με έμπορους και δίκτυα διανομής ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς. Η συμμετοχή στο Φεστιβάλ έδωσε την δυνατότητα στα στελέχη της Proactiveνα επικοινωνήσουν με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδου και να συζητήσουν σχετικά με τις υπηρεσίες της Proactiveστους τομείς...

Read more

04-04-2017

Μέτρο 4.2: "Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων"

      Το προσεχές διάστημα αναμένεται να προκηρυχτεί το Μέτρο 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά στη «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων». Το μέτρο αφορά στην ενίσχυση όλων των τομέων μεταποίησης και εμπορίας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και  για πρώτη φορά περιλαμβάνει ξεχωριστή δράση για δικαιούχους επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να επενδύσουν στη μεταποίηση της παραγωγής τους (Δράση 4.2.3).

Read more

28-03-2017

Συμμετοχή στο 7ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27/03/2017 ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της «Proactive Α.Ε.» στο 7ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς     Η Proactive Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» συμμετέχει στο 7ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς που διεξάγεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) από 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2017. Σας περιμένουμε στο περίπτερο 33 του Φεστιβάλ για να γνωρίσετε από κοντά τις υπηρεσίες της «Proactive Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» και να συζητήσουμε τις προοπτικές της ελαιοκαλλιέργειας. Το Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς αποτελεί το σημαντικότερο θεσμό της ελαιοκομίας στην Ελλάδα και διεξάγεται για 7η φορά. Στο φετινό Φεστιβάλ τιμώμενη περιφέρεια είναι η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Παράλληλα με το φεστιβάλ πραγματοποιείται επιστημονικό...

Read more

07-03-2017

Αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

ΈννοιαΩς Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) ή Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π) αναγνωρίζονται οι αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών. Συγκρότηση Ομ.Π. και Ο.Π.Οι Ομ.Π. και οι Ο.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία των φυσικών ή/και νομικών προσώπων, παραγωγών των προϊόντων των τομέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 1308/2013, που είναι μέλη των αυτοτελών νομικών οντοτήτων του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενων μερών αυτών. Υποχρεώσεις των μελών Βασικές Υποχρεώσεις των μελών Ομ.Π. και Ο.Π. Να εφαρμόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η Ομ.Π. ή Ο.Π. και τις διαδικασίες για τον καθορισμό, την έγκριση και την τροποποίηση των κανόνων αυτών...

Read more

26-01-2017

Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Proactive Α.Ε. κου Νίκου Μπουνάκη στην 8η Εκδήλωση Απονομής των Βραβείων «Αγρότης της Χρονιάς» 2017

                       Γιατί πρέπει να επενδύσουμε στα επιτραπέζια σταφύλια; «Τα στοιχεία δείχνουν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η παραγωγή, η κατανάλωση, καθώς και το σύνολο των εξαγωγών των επιτραπέζιων σταφυλιών αυξάνονται διαρκώς, με τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. να απορροφούν το 23% των παγκόσμιων εξαγωγών επιτραπέζιων σταφυλιών. Σε αντίθεση, δυστυχώς, οι εξαγωγές της Ελλάδας ακολούθησαν σταθερή πορεία έως το 2014 αγγίζοντας τα 185 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2015 μειώθηκαν στα 140 εκατομμύρια ευρώ».

Read more

11-01-2017

Χορηγός στην απονομή των βραβείων «Αγρότης της χρονιάς 2017» η Proactive A.E.

Η Proactive Α.Ε. είναι χορηγός στην εκδήλωση απονομής των βραβείων "Αγρότης της χρονιάς 2017" που θα διεξαχθεί στις 21 Ιανουαρίου 2017 στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο στο Λουτράκι Κορινθίας. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει την απονομή των βραβείων, καθώς και συζητήσεις πάνω σε 4 θεματικές ενότητες άμεσου ενδιαφέροντος για τους συντελεστές της αγροτικής οικονομίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Proactive A.E., Νίκος Μπουνάκης, θα είναι ομιλητής στην εκδήλωση, με θέμα: «Οι απαιτήσεις της αγοράς του Επιτραπέζιου Σταφυλιού σε ποιότητα και ασφάλεια».  

Read more

05-12-2016

Ένθετο στην εφημερίδα «Η άποψη του Νότου» για την ασφάλεια και ποιότητα των αγροτικών προϊόντων

  Μπορείτε να κατεβάσετε την δημοσίευση σε μορφή pdf πατώντας εδώ.

Read more

17-11-2016

Εκπαίδευση στη συγκομιδή ελαιοκάρπου σε Περιοχές των Νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/11/2016 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος πρακτικών εκπαιδευτικών επιδείξεων της θεματικής ενότητας «Συγκομιδή ελαιοκάρπου» σε περιοχές των Νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Οι επιδείξεις εντάσσονται στη Δράση «Γ.iii.1 Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης παραγωγών στον αγρό» βάσει του προγράμματος εργασίας του Καν. (ΕΕ) 611/2014, για την περίοδο 2015-2018. Οι εκπαιδεύσεις υλοποιήθηκαν από την εταιρεία Proactive Α.Ε - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Οι πρακτικές επιδείξεις πραγματοποιήθηκαν σε προεπιλεγμένους ελαιώνες με τη συμμετοχή των ελαιοπαραγωγών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σκοπός της δράσης Γ.iii.1. είναι η διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας για τις νέες τεχνικές καλλιέργειας της ελιάς. Στόχος είναι η βιώσιμη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας...

Read more

16-11-2016

Προδημοσίευση του Μέτρου 4.2: "Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων"

  Το προσεχές διάστημα αναμένεται να προκηρυχτεί το Μέτρο 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά στη «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων». Το μέτρο αφορά στην ενίσχυση όλων των τομέων μεταποίησης και εμπορίας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και  για πρώτη φορά περιλαμβάνει ξεχωριστή δράση για δικαιούχους επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να επενδύσουν στη μεταποίηση της παραγωγής τους (Δράση 4.2.3).

Read more

08-11-2016

Πρόσκληση συνάντησης Παραγωγών στο ελαιουργείο Αλμπαντάκη σε συνεργασία με την Proactive Α.Ε.

{gallery}almpantaki2016{/gallery}   Μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ για να διαβάσετε την πρόσκληση σε μορφή pdf.

Read more

07-11-2016

Συνέντευξη του προέδρου και διευθύνοντος συμβουλου της Proactive Α.Ε. για το πρόγραμμα των "Νέων Αγροτών"

{gallery}dimosieusi_apopsi_notou_1.11.2016{/gallery}   Μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ για να διαβάσετε την δημοσίευση σε μορφή pdf.

Read more

24-10-2016

«Μια νέα Στρατηγική για ασφαλέστερα προϊόντα και αποτελεσματικότερη προστασία της παραγωγής»

24 Οκτωβρίου 2016   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   «Μια νέα Στρατηγική για ασφαλέστερα προϊόντα και αποτελεσματικότερη προστασία της παραγωγής» το μήνυμα του Νίκου Μπουνάκη στο 18ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο     Το κρίσιμο θέμα της Ασφάλειας των Τροφίμων ανέπτυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ProactiveA.E., Νίκος Μπουνάκης, ως εισηγητής στο 18ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, που φιλοξενήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, από 18 έως 21 Οκτωβρίου 2016. Με περισσότερους από 300 συνέδρους -καταξιωμένα μέλη της Ελληνικής και Διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκούς, φυτοπαθολόγους, επιστήμονες φυτοπροστασίας και εφαρμογών, φοιτητές και παραγωγούς- και 135 πρωτότυπες επιστημονικές ανακοινώσεις από Έλληνες και ξένους ερευνητές, η επιτυχία του Συνεδρίου ήταν εξαιρετική.              ...

Read more

01-09-2016

Τα νέα προγράμματα του αγροτικού τομέα που θα προκηρυχθούν έως το τέλος του έτους

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέχρι το τέλος του χρόνου θα πραγματοποιηθούν προκηρύξεις σε σημαντικής χρηματοδοτικής βαρύτητας μέτρα του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, κινητοποιώντας πόρους της τάξης των 1,5 δις €. Ειδικότερα, αναμένεται να προκηρυχθούν άμεσα τα παρακάτω μέτρα που αφορούν τόσο αγρότες, όσο και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα: Νέοι Γεωργοί (Μέτρο 6.1) Μεταποίηση (Μέτρο 4.4) Βιολογική Γεωργία και κτηνοτροφία (Μέτρο 11) Σχέδια Βελτίωσης (Μέτρο 4.3) Κατάρτιση των Νέων Γεωργών (Μέτρο 1.1)   Λίγα λόγια για το κάθε Μέτρο 1) Το Μέτρο των νέων γεωργών θα συμβάλλει στη δημογραφική ανανέωση του πληθυσμού της υπαίθρου, είναι προϋπολογισμού 300 εκ. ευρώ περίπου και θα προσφέρει εργασία σε...

Read more

20-07-2016

Δράσεις της Proactive A.E για την βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου στο ειδικό ένθετο της Άποψης του Νότου με τίτλο 15η Γεωργική Έκθεση Μεσσαράς

Παρουσίαση δράσεων για την βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου από την Proactive A.E – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, στο ειδικό ένθετο της εφημερίδας Άποψη του Νότου  με τίτλο 15η Γεωργική Έκθεση Μεσσαράς

Read more

18-07-2016

Η παραγωγή Επιτραπέζιων Σταφυλιών έχει μεγάλες προοπτικές , αλλά χρειάζονται νέες επενδύσεις και διαφορετική Στρατηγική.

Ο έμπορος που θα θελήσει φέτος να κάνει εξαγωγές επιτραπέζιου σταφυλιού της Κρήτης δεν μπορεί να μη βάλει το χέρι του στην τσέπη βαθύτερα από πέρυσι, ξεκινώντας τις τελευταίες μέρες σε τιμές ανώτερες από τις περυσινές την αγορά του σταφυλιού που φεύγει για το Μόναχο. Η εφημερίδα "Νέα Κρήτη" αποκαλύπτει  στο σημερινό φύλλο, πληροφορίες παραγωγών, σύμφωνα με τις οποίες οι πρώτες τιμές που δόθηκαν κατά τις τελευταίες μέρες, για να αρχίσει σταδιακά από σήμερα η εξαγωγική δραστηριότητα, κυμαίνονται από 70 λεπτά μέχρι και 1 ευρώ το κιλό, με τα σταφύλια να είναι λιγοστά λόγω των ζημιών στη φετινή παραγωγή, αλλά και...

Read more

08-07-2016

Εμβολιασμός ελαιοδέντρων σε περιοχές των Νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/07/2016 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος πρακτικών εκπαιδευτικών επιδείξεων της θεματικής ενότητας «Εμβολιασμός ελαιοδέντρων με τη μέθοδο του ενοφθαλμισμού & του εγκεντρισμού» σε περιοχές των Νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Οι επιδείξεις εντάσσονται στη Δράση «Γ.1 Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης παραγωγών στον αγρό» βάσει του προγράμματος εργασίας του Καν. (ΕΕ) 611/2014, για την περίοδο 2015-2018. Οι εκπαιδεύσεις υλοποιήθηκαν από την εταιρεία Proactive Α.Ε - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Οι πρακτικές επιδείξεις πραγματοποιήθηκαν σε προεπιλεγμένους ελαιώνες με τη συμμετοχή των ελαιοπαραγωγών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σκοπός της δράσης Γ.iii1. είναι η διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας για τις νέες τεχνικές καλλιέργειας της...

Read more

17-05-2016

Επίδειξη Ενσωμάτωσης Χορτοδoτικών φυτών στην Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/05/2016   Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τεχνική της ενσωμάτωσης των χορτοδoτικών φυτών το Σάββατο 07 Μαρτίου 2016 στην Ο.Ε.Φ./Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ. Η ενσωμάτωση των χορτοδoτικών φυτών εντάσσεται στην Δράση «B.ii.I Ανάπτυξη και διάδοση ορθών γεωργικών πρακτικών για τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του εδάφους» βάσει του προγράμματος εργασίας του Καν. (ΕΕ) 611/2014, για την περίοδο 2015-2018. Πραγματοποιήθηκε σε προεπιλεγμένους ελαιώνες της Δράσης B.ii.I από την εταιρεία Proactive Α.Ε–Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Σκοπός της δράσης B.ii.I. είναι η διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας για τα πλεονεκτήματα της χλωρής λίπανσης στους παραγωγούς της ΟΕΦ. Στόχος της χλωρής λίπανσης είναι η διατήρηση και η βελτίωση...

Read more

12-05-2016

Συνέντευξη του Προέδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλου της Proactive ΑΕ κ. Νίκου Μπουνάκη για το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών (Μέτρο 6.1) στην εφημερίδα «Νέα Κρήτη»

Χρυσή ευκαιρία για νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία έρχεται να αποτελέσει το νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με τίτλο "Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς", που αναμένεται να προκηρυχθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο. Σκοπός του προγράμματος είναι η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές και η ενασχόλησή τους με τη γεωργία, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες για το πολύ σημαντικό αυτό πρόγραμμα μάς δίνει σήμερα ο σύμβουλος Επιχειρήσεων της Proactive Α.Ε. κ. Νίκος Μπουνάκης, αναλύοντας από τη μια τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, και από την άλλη τη μεγάλη και...

Read more

27-04-2016

Εκπαίδευση εμβολιασμού Ελαιοδέντρων στην Ο.Ε.Φ./Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27/04/2016   Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρακτική εκπαιδευτική επίδειξη της θεματικής ενότητας «Εγκατάσταση ελαιώνα - Εμβολιασμός ελαιοδέντρων με τη μέθοδο του ενοφθαλμισμού» τη Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 στην Ο.Ε.Φ./Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ. Η επίδειξη εντάσσεται στην Δράση «Γ.iii.1 Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης παραγωγών στον αγρό» βάσει του προγράμματος εργασίας του Καν. (ΕΕ) 611/2014, για την περίοδο 2015-2018. Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε από την εταιρεία Proactive Α.Ε - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Read more

20-04-2016

Ομιλία του Νίκου Μπουνάκη σε Ημερίδα με θέμα: «Νέα ΚΑΠ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ελλάδα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/04/2016 Ομιλία με θέμα «Η Ποιότητα ως Συντελεστής Στρατηγικής Διαφοροποίησης των Αγροτικών Προϊόντων - Τροφίμων: Η Χρηματοδότηση Δράσεων Πιστοποιημένης Ποιότητας από το Νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» θα δώσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Proactive Α.Ε. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Κος. Νίκος Μπουνάκης, στα πλαίσια Ημερίδας με θέμα: «Νέα ΚΑΠ: Προκλήσεις και Eυκαιρίες για την Ελλάδα». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Απριλίου, στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με προσέλευση στις 09:30 π.μ. Την Ημερίδα διοργανώνει η ιστοσελίδα ευρωπαϊκής ενημέρωσης EurActiv.gr, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου EurActiv.com, στα πλαίσια του αφιερώματος που το δίκτυο πραγματοποιεί για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική σε...

Read more

24-03-2016

Επίδειξη θρυμματισμού των υπολειμμάτων κλαδέματος στην Ο.Ε.Φ./Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επίδειξη θρυμματισμού των υπολειμμάτων κλαδέματος το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 στην Ο.Ε.Φ./Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ.

Read more

22-03-2016

Βραβεύσεις στο 2ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου

Η Proactive A.E. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων πάντα αρωγός στην προσπάθεια ανάδειξης της ποιότητας του κρητικού ελαιολάδου, υποστήριξε το 2ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου, που διοργανώθηκε με επιτυχία την Κυριακή 20/3/2016 στο Ρέθυμνο από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με τοπικούς φορείς του νησιού. Ο διαγωνισμός αφορούσε στο τυποποιημένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, εσοδείας 2015-2016 συμβατικής και βιολογικής καλλιέργειας. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 71 δείγματα. Κριτήριο για την αξιολόγηση των δειγμάτων ήταν η ποιότητα των οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών (γεύση οσμή) και η αξιολόγηση τους έγινε με τη χρήση φύλλου που χρησιμοποιείται στον διαγωνισμό «Mario Solinas» που διοργανώνεται απο το διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας...

Read more

09-03-2016

2ος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου με την υποστήριξη της Proactive Α.Ε.

Η «Proactive Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» πάντα αρωγός στην προσπάθεια ανάδειξης της ποιότητας του κρητικού ελαιολάδου, υποστηρίζει το 2ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου (2nd Cretan Olive Oil Competition), που διοργανώνεται από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς.

Read more

27-01-2016

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΩΣ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

  Μεγάλη επιτυχία αποτελεί για την «Proactive AE - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», η καταχώρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Κρητικής σταφίδας ως Προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, με την ονομασία «ΠΓΕ ΣΤΑΦΙΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ» (Stafida Soultanina Kritis, PGI).

Read more

Proactive A.E.

Μας εμπιστεύτηκαν

 • Georgioudaki
 • Douloufakis
 • Paterianakis
 • ASM
 • Zaharioudakis
 • Rouvas
 • Liokarpi

Newsletter

Όνομα & Επίθετο (*)

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Email (*)

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Facebook ProactiveLinkedin ProactiveGoogle Plus Proactive
Τηλ.: 2810 360814
Email: info [at] proactive.com.gr

 

Proactive AE